De ouderraad is een overlegorgaan tussen ouders en directie. De vergaderingen van de Ouderraad zijn steeds openbaar. Deze data worden middels ‘t Uitblinkerdje’ tijdig aan ouders bekend gemaakt. De ouderraad vraagt van de ouders een bijdrage van € 15,00  per kind voor de te organiseren activiteiten (Sint, Kerst, schoolfeestdag e.d.). Dit schooljaar zijn er bijeenkomsten georganiseerd waar ouders de ouderbijdrage kunnen betalen.
Ook kan het bedrag overgemaakt worden op rekeningnummer NL04 INGB 000.55.92.677 van Medezeggenschapsraad De Blinkerd. Ondanks het feit dat de ouderbijdrage vrijwillig is, zult u begrijpen dat de organisatie van bepaalde activiteiten een eigen bijdrage noodzakelijk maakt. Als u graag zitting zou willen nemen in de OR, kunt u contact opnemen met Richelle van Haaren, locatieleider van de Blinkerd.